Shrift o'lchami: A A
Sayt ranggi: A A A A

"DI" PREDLOGI


"Di" predlogi eng ko‘p qo‘llanadigan “elastik” predlogdir. Ko‘p hollarda ikki gap bo'laklari o‘rtasidagi semantik “tasniflash” ma'nosiga ega bo‘lgan bog'liqlikni ifodalaydi, уa'ni, qarashlilikni, nom, tur, mazmun va sifatini ifodalab keladi.
"Di" predlogi quyidagi holatlarni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin:

Tasnifiash

Questo libro è di Anna. Gli impiegati del comune.

Bu kitob Annaniki. Jamoat ishchilari.

Sabab

Muoio di sonno. Maria piangeva di gioia.

O’lguday uyqum keliyapti. Maria quvonchdan yig‘lardi.

Tarkib, mazmun

Beve una tazza di caffè. Leggo un libro di storia.

Bir fìnjon qahva ichmoqda. Tarix kitobini o'qiyapman.

Yosh

Un uomo di mezza età, di una quarantina di anni.

O’rta yoshar, 40 yosh atrofidagi erkak.

Narsa, predmet

A Roma ci sono molte statue di marmo. Una casa di pietra.

Rimda marmardan qilingan haykallar juda ko‘p. Toshdan qilingan uy.

Holat

Vado a casa di corsa Beve d’un fiato.

Uyga yugurib boraman. Bir nafasda ichadi.

Кelib chìqish

Sono di Napoli. Un giovane di buona famiglia.

Neapoldanman. Bir yaxshi oiladan kelib chiqqan bir yigit.

Qiymat, sifat

Oggi sei di buon umore. Un orologio di alta precisione.

Bugun sen yaxshi kayfìyatdasan. Juda aniq ishlaydigan soat

Vaqt

Viaggio sempre di giorno e mai di notte.

Har doim kunduzi sayohat qilaman va hech qachon kechasi sayohat qilmayman.

Butundan bir qism

Un brano del libro. Una fetta di pane.

Kitobdan bir parcha. Nondan bir bo’lak.

Ayb

Imputato di omicidio. Accusare qualcuno di truffa.

Qotillikda ayblanuvchi. Birovni muttahamlikda ayblamoq.

Qiymat, baho

Un appartamento di cento cinquanta mila euro.

Bir yuz ellik ming yevrolik kvartira.

Hajm, o'lcham

Un sacco di un quintale. Un grattacielo di cento metri.

Bir sentnerlik qop. Yuz metrlik osmono‘par bino.

Nomlanish

Il mese di marzo. La citta di Napoli.

Mart oyi. Neapol shahri.

Qiyoslash

Carlo e più alto di Mario. Oggi fa meno freddo di ieri Karlo.

Karlo Mariodan balandroq. Bugun kechagiga qaraganda uncha sovuq emas.

O'rin holi (-dan)

Esco di casa la mattina.

Uydan ertalab chiqaman.

O'rin holi (ma'lum bir joyni ifodalash uchun)

Passiamo di qui Siediti di qua.

Bu yerdan о’tamiz. Bu уerga оtir.

O'rin holi (-ga)

Vado di qua.

Bu yerga boraman.

Bir joydagi holat (hol)

Dormo di là.

U yerda uxlayman.

Ko'plik, seroblik

Una valigia piena di roba. Un compito zeppo d’errori.

Narsalarga to’la jomadon. Xatolarga to’la uyga vazifa.

Yetishmovchilik

Un ragionamento privo di logica. I giovani mancano d’esperienza.

Mantiqsiz mulohaza. Yoshlarga tajriba yetishmaydi.

 

“Di” predi ogi quyidagi holardaham ishlatiladi :

  • Essere felice (mamnun bo'lmoq), essere felice (baxtli bo'lmoq), avere bisogno (ehtiyoj sezmoq), avere tempo (vaqtga ega bo‘lmoq), avere voglia (istakka ega bo‘lmoq), avere intenzione (maqsadga ega bo'lmoq), avere paura (qo'rqmoq) va boshqa so‘z birikmalari bilan:

Sono contenta di bere del  buon vino. Shirin vino ichishdan mamnunman.

Ho bisogno di dimagrire un po’. Biroz ozishga ehtiyojim bor.

Non abbiamo tempo di scherzare. Hazillashishga vaqtimiz yo 'q.

Non ho voglia di studiare. О ‘qish istagim yo ‘q.

  • Cercare (izlamoq), credere (ishonmoq), decidere (qaror qilmoq), dimenticare (unutmoq), dire (aytmoq), dispiacere (afsus qilmoq), fingere (mug' ombirlik qilmoq), pensare (o‘ylamoq), pregare (o‘tinmoq), ricordarsi (eslanmoq), smettere  (to‘xtatmoq), sperare (umid qilmoq), tentare (sinab ko‘rmoq) va boshqa fe'llari bilan:

Cerco sempre di controllarmi. Doim o’ zimni nazorat qilishga harakat qilaman

Crede di sapere tutto. Натта narsani bilishiga ishonadi.

Ha deciso di laurearsi in filosofia. U falsafa fani bo’yicha o’qib chiqishga qaror qildi.

Non ti dimenticare di comprare il latte. Sut xarid qilishni unutma.

Mavzu yuzasidan

InItalia.uz © 2020-